حسابداری بلیط

سه‌شنبه 14 مرداد 1399

حسابداری آژانس خدمات مسافرتی شامل دو بخش حسابداری بلیط و حسابداری تور است. در این بخش به آموزش حسابداری بلیط می‌پردازیم.

1. بليط سیستمی

آژانس به عنوان نماینده از ایرلاین بلیط دریافت می‌کنند. بعد از دریافت بلیط، آژانس شروع به فروش بلیط به مسافران می‌کند و در ازای فروش بلیط، ایرلاین کارمزدی به آژانس پرداخت می کند. در پایان آژانس مبلغ فروش بلیط را به ایرلاین بر میگرداند.

ثبت سند

هنگام فروش، مسافر در ازای خرید بلیط مبلغی را به حساب آژانس واریز می‌کند. که این مبلغ شامل نرخ پایه، مالیات فرودگاهی و سایر عوارض می‌شود. به نرخ پایه کمیسیون تعلق میگیرد. در مثال زیر برای سادگی، مالیات و عوارض را صفر در نظر گرفته ایم.

سند فروش بلیط سیستمی

هنگام پرداخت به ایرلاین، سند حسابداری به صورت زیر زده می‌شود

سند فروش بلیط سیستمی

در دوره‌های زمانی مشخص (معمولا هر 15 روز) آژانس باید با ایرلاین تسویه حساب کند.

2. بليط چارتری

در مثال زیر تعدادی صندلی به مبلغ 3000 تومان خریداری می‌کنیم. سپس شروع به فروش صندلی ها می کنیم و این صندلی ها را به مبلغ 4000 تومان به مسافران می‌فروشیم.

هنگام خرید، سند حسابداری به صورت زیر زده می‌شود

سند فروش بلیط چارتری

بعد از خرید، شروع به فروش بلیط به مسافران می‌کنیم.

هنگام فروش به مسافر،سند حسابداری به صورت زیر زده می‌شود

سند فروش بلیط چارتری

بعد از انجام شدن پرواز، حساب خرید را بستانکار می‌کنیم و حساب پرداختنی آن تاریخ را بدهکار می‌کنیم. درآمد فروش بلیط بدست می‌آید.

سند حسابداری هنگام بستن حساب بلیط:

سند فروش بلیط چارتری

درس قبلی: بلیط درس بعدی: حسابداری تور

پیوندهای مرتبط

آکادمی فرانگر - حسابداری آژانس هواپیمایی
Copyright © 2018-2019 iSafar Software